ddddd
logooooo____...
מדוע אנחנו לא מוכרים בזמן,  ברווח ובהפסד?
וובינר לימודי עם שני סימני מכירה
לומדים עם בורסה גרף: פרקטיקה מול פסיכולוגיה - אייל גורביץ וגיורא אלון, על הטעויות שאנחנו עושים וכיצד לתקן אותן במסחר בשווקים:
שני סימני יציאה ברורים ומדוע אנחנו לא מיישמים אותם | סטופ לוס - האם ואיך | הסיבות הכלכליות וההתנהגותיות שגורמות לנו לשמור על ההפסדים ולחתוך דווקא את הרווחים | סקירת השווקים בארץ ובחו"ל